Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Aktuální nabídka
Žádné články nejsou k dispozici.
Domovská stránka > Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám

nová_zelená_úsporám

Dne 13.6.2013 byla vyhlášená výzva programu Nová zelená úsporám 2013 pro rodinné domy. Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. Příjem žádostí bude spuštěn 12. srpna 2013 a ukončení příjmu žádostí 29. listopadu 2013.

V programu Nová zelená úsporám 2013 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013. Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014.

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.

 Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511

země - voda B0/W35   4,3

vzduch - voda A2/W35   3,1

voda - voda W10/W35   5,1

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. (pokud byl hlavní zdroj tepla na vytápění budovy určen ke spalování černého uhlí, hnědého uhlí, uhelných briket nebo koksu a který nedosahuje parametrů pro 3. Emisní třídu dle ČSN EN 303-5 ).

Podporovaná oblast tepelných čerpadel se vztahuje pouze k výměně zdrojů na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva (hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke spalování mazutu ) za ekologicky šetrné zdroje.

Žádat v podoblasti C.2  lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory

A) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3 (míra podpory 30, 40 a 55 % z celkových způsobilých výdajů)

B) Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory prvního řádu: B.1 a B.2

C) Efektivní využití zdrojů energie

 • C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
 • C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)
 • C.3 - Instalace termických solárních systémů
 • C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

D) Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

 • D.1 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
 • D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
 • D.3 - Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B
 • D.4 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E) Bonus za kombinaci vybraných opatření

 • Oblast podpory E je rozdělena do třech podoblastí E.1, E.2 a E.3 se shodnou výší bonusu

 

Více informací naleznete v níže uvedených odkazech :

http://www.nzu2013.cz/file/54/2013-06-12%20prezentace-NZU-2013-v11.pdf/

http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/10033-spustena-nova-zelena-usporam-2013